Imunit

Suplement diety wspiera naturaln? odporno??. Preparat ?atwo wch?aniany przez organizm o 24-godzinnym dzia?aniu.

Imunit

 • jest skutecznym suplementem dla osób tego potrzebuj?cych :) ,
 • jest silnym antyutleniaczem,
 • jest bezpieczny tak?e dla twoich dzieci,
 • jest lekkostrawny o 24-godzinnym dzia?aniu.
Stosowanie suplementu diety Imunit zaleca si?:
 • w przypadku zaburzonej naturalnej odporno?ci,
 • w przypadku powtarzaj?cych si? (..)*
 • jako skuteczn? ochron? przeciwko dzia?aniu (...)
 • w celu zapobiegania (..)*
 • jako ?rodek od?ywczy podczas leczenia antybiotykami.

Sk?ad: BDI 11* glukan (Beta-1,3/1,6 - D glukan) 10mg w 1 kapsu?ce
BDI 11 glukan zawarty w preparacie Imunit jest rozpuszczalnym w wodzie beta-1,3/1,6-Dglukanem o wyj?tkowej jako?ci i wysokiej czysto?ci chemicznej, uzyskanym poprzez wyci?g ze ?cian komórkowych dro?d?y piwnych. Te wysokiej jako?ci w?a?ciwo?ci umo?liwiaj? ?atwe wch?anianie preparatu z przewodu pokarmowego . Dzi?ki temu preparat ten jest idealny dla ca?ej rodziny do skutecznego wzmacniania naturalnego systemu odporno?ciowego.

Jak nale?y spo?ywa? Imunit?
Dzieci od lat 3 (w wieku przedszkolnym): nale?y wsypa? i rozpu?ci? zawarto?? kapsulki w oko?o 50 ml ciep?ej herbaty (miesza? przez 3-5minut do ca?kowitego rozpuszczenia).
Dzieci w wieku szkolnym: nale?y kapsu?k? po?kn?? i popi? p?ynem, a w celu szybkiego wch?oni?cia, nale?y rozpu?ci? zawarto?? kapsu?ki w ok.50ml ciep?ej herbaty albo pod j?zykiem. Drugi sposób umo?liwia wch?anianie za pomoc? ?luzówki jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.

Jak cz?sto nale?y preparat Imunit stosowa? podczas zaburzonej fizjologii uk?adu odporno?ciowego, bo wykazuje on dzia?anie fizjologiczne na organizm przez zawarto?? substancji od?ywczych i fizjologicznych. ?

 • U dzieci w wieku przedszkolnym 1 kaps.dziennie.
 • Udzieci w wieku szkolnym 1-2 kapsu?ek dziennie.
 • U doros?ych 1-3 kapsu?ek dziennie.
Zaleca si? uzupe?nianie codziennej diety w  sulement diety Imunit przez oko?o 1 tydzie?,a po tygodniowej przerwie nale?y wznowi? przyjmowanie Beta-1,3/1,6-Dglukanu/Imunit/w mniejszych dawkach w celu wzmocnienia naturalnej odporno?ci.

Dla osób tego wymagaj?cych. Spo?ywanie preparatu zaleca si? przede wszystkim w okresie zwi?kszonego ryzyka, takiego jak (..)* .
U dzieci i doros?ych zaleca si? przyjmowanie 1 kaps.dziennie przez okres 1-2 miesi?cy, a nast?pnie na tydzie? przerwa? stosowanie i ponownie wznowi? .

Maksymalne dzia?anie od?ywcze nast?puje indywidualnie po 1-2miesi?cznym spo?ywaniu zaleconej porcji dziennej. Preparat jest od?ywczy jeszcze przez oko?o tydzie? po zaprzestaniu przyjmowania.

Przechowywanie:
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci do lat 3. Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki dziennej. Przechowywa? w temperaturze do 25 stopni C, w suchym miejscu, chroni? od ?wiat?a. Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.

Opakowanie zawiera 30 kapsu?ek.
Uwaga ! Zmiana opakowania.
Producent:Simply you a.s.Skrivanci pole 918,749 01 Vitkov,Republika czeska


* Naniesiono zmiany zgodnie z wymaganiami Rozp.Min.Zdrowia z dn. 9.10.2007r w sprawie sk?adu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.Ust. z 2007r nr196, poz.1425) oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r "O bezpiecze?stwie ?ywienia i  ?ywno?ci" (Dz. Ust. nr 171 poz.1225).

Strona produktu: Imunit - dobry sposób na odporno??

Infolinia* 0-123-801-000 (pon.-piąt. w godz.10-18)
*opłata wg stawek operatora