infolinia: 123-801-000 Informacja o plikach cookies »   
Katalog produktów A-Z Medica Zielarnia Krakowska Herb-ApisZielarnia Krakowska Herb-ApisZielarnia Krakowska Herb-Apis Logowanie  Koszyk  Zamówienie  
  Start » Polecane » suplement diety
  

Beta Glukan - silny stymulator uk?adu odporno?ciowego
[suplement diety]

Kontynuuj

Najlepsz? obron? jest... Beta Glukan


Beta glukan 1,3 1,6 dzia?a u podstaw obrony zdrowia i ?ycia. Jest polecany jako ?rodek wspomagaj?cy przy wszystkich zaburzeniach zwi?zanych z obni?on? aktywno?ci? uk?adu odporno?ciowego. Silnie stymuluje uk?ad immunologiczny. Powoduje uaktywnienie podstawowych jego komórek - makrofagów. Beta glukan 1,3 1,6 dzia?a szybko. Ju? po 72 godzinach od rozpocz?cia podawania nast?puje pe?na mobilizacja uk?adu odporno?ciowego i organizm rozpoczyna walk? z czynnikami zagra?aj?cymi zdrowiu.

Na rynku dost?pne s? preparaty z beta glukanem o ró?nej zawarto?ci czystego beta glukanu w zalecanej dawce dziennej. Ostatnie badania przeprowadzane z udzia?em ludzi dowodz? jednak, i? celowe jest stosowanie dawek co najmniej 2 mg beta-1,3/1,6-glukanu na 1 kg masy cia?a. Oznacza to, ?e osoba o wadze 75 kg powinna przyjmowa? dziennie przynajmniej 150 mg preparatu Beta glukan 1,3 1,6 D. W niektórych kuracjach przeprowadzanych w klinikach na Tajwanie stosuje si? beta glukan w dawkach dziennych si?gaj?cych nawet 3000 mg czystego beta glukanu.


Naturalne si?y obronne cz?owieka

Natura wyposa?y?a nas w mechanizmy strzeg?ce naszego zdrowia i ?ycia. Za walk? z bakteriami, wirusami, komórkami rakowymi, alergenami odpowiedzialny jest nasz uk?ad immunologiczny. Uk?ad ten jest umiejscowiony w ca?ym organizmie. Jego wa?nymi strukturami s? mi?dzy innymi sk?adniki krwi, w?z?y ch?onne i ?ledziona. G?ówn? rol? uk?adu immunologicznego jest obrona organizmu przed zagro?eniami ze strony innych organizmów i substancji, które mog? doprowadzi? do zaburze? zdrowia, choroby, a nawet ?mierci. Z tych powodów uk?ad ten nosi równie? drug? nazw? - obronny. Uk?ad immunologiczny integruje w sobie wiele mo?liwo?ci dzia?ania i je?eli jest w pe?ni sprawny - zapewnia nienaruszalno?? ustroju.
Rozró?niamy odporno?? wrodzon? i nabyt?. Przyk?adem dzia?ania mechanizmów odporno?ci wrodzonej jest dzia?alno?? komórek zwanych makrofagami. Komórki te posiadaj? na swojej powierzchni receptor beta-1,3/1,6-glukanu. Odporno?? nabyta powstaje za? w ci?gu ?ycia i kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi i jest zwi?zana z reakcj? antygen-przeciwcia?o.
Uk?ad immunologiczny najpierw lokalizuje zagro?enie. Mog? je stanowi? zarówno bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby oraz wi?ksze organizmy paso?ytuj?ce, jak i cz?steczki "obcych" substancji chemicznych - bia?ek, wielocukrów, lipidów. Nast?pnie uk?ad immunologiczny w dost?pny mu i najw?a?ciwszy w tym przypadku sposób neutralizuje element zagra?aj?cy. Ostatnim etapem jest usuni?cie unieszkodliwionego obiektu.
Reakcje immunologiczne zachodz? w ca?ym organizmie. Wa?n? role w tym procesie pe?ni uk?ad limfatyczny wraz z w?z?ami ch?onnymi i ?ledzion? oraz krew. W sk?ad uk?adu immunologicznego wchodz? zarówno wyspecjalizowane komórki - g?ównie limfocyty, zwane te? bia?ymi cia?kami krwi, jak i wyspecjalizowane substancje bia?kowe skierowane przeciwko obcym antygenom - przeciwcia?a.
Uk?ad immunologiczny dysponuje wieloma mo?liwo?ciami obrony organizmu. Najprostsze z nich to specyficzne w?a?ciwo?ci skóry i b?on ?luzowych, które w nieuszkodzonym stanie s? skuteczn? barier? dla wielu zagro?e?. Bardziej skomplikowane jest zjawisko fagocytozy czy tzw. uk?adu komplementu. Fagocytoza polega na poch?oni?ciu przez komórk? (najcz??ciej przez wyspecjalizowan? w tym kierunku - tzw. fagocyt) "obcego" elementu i strawieniu go. Fagocytami s? tak?e makrofagi.
Makrofagi s? jednoj?drzastymi komórkami uk?adu fagocytarnego. Mog? przemieszcza? si? w organizmie lub wyst?powa? jako makrofagi osiad?e (histiocyty). S? wra?liwe na czynniki chemiczne (chemotaksja). Pe?ni? bardzo du?? rol? w odpowiedzi uk?adu immunologicznego w czasie zagro?enia. Makrofagi tworz? uk?ad siateczkowo-?ródb?onkowy. Jest to grupa komórek rozsianych po ca?ym organizmie (w najwi?kszych ilo?ciach wyst?puje w w?trobie i ?ledzionie). Makrofagi odgrywaj? podstawow? rol? w odporno?ci przeciwzaka?nej, w usuwaniu nieprawid?owych lub obumar?ych komórek oraz obcych substancji z ustroju.
Makrofagi s? zwane tak?e komórkami ?ernymi. Ich rol? jest poch?anianie "obcego elementu" - antygenu wraz z nosicielem i jego niszczenie w procesie trawienia wewn?trzkomórkowego oraz wyzwalanie dalszej odpowiedzi immunologicznej nast?puj?cej po strawieniu antygenu.

Pochodzenie preparatu Beta Glukan 1,3 1,6

Beta-1,3/1,6-glukan jest polisacharydem wyst?puj?cym w ?cianach komórkowych mikroorganizmów z gatunku Saccharomyces Cerevisiae. Cz?steczki beta-1,3/1,6-glukanu ze wzgl?du na swoj? budow? idealnie pasuj? do receptorów aktywizuj?cych makrofagi i dlatego beta-1,3/1,6-glukan jest stosowany obecnie jako preparat wspomagaj?cy w leczeniu nowotworów oraz innych chorób powi?zanych ze spadkiem odporno?ci organizmu. Beta glukan o innej budowie chemicznej - pozyskiwany z innych ?róde? nie aktywizuje makrofagów. Beta glukan 1,3 1,6 jest otrzymywany nowoczesnymi metodami technologicznymi z mikroorganizmów Saccharoromyces Cerevisiae. Chroniona patentem metoda pozyskiwania preparatu pozwala na uzyskanie produktu o maksymalnej koncentracji (>85%) czystego beta-1,3/1,6-glukanu i pozbawionego innych sk?adników mog?cych os?abi? jego dzia?anie (przede wszystkim bia?ek i t?uszczów).

Unikalne dzia?anie beta-1,3/1,6-glukanu

Dzia?anie beta-1,3/1,6-glukanu jako suplementu diety i ?rodka wspomagaj?cego leczenie zosta?o cz??ciowo rozszyfrowane. Wed?ug najnowszych bada? najwa?niejsza jest zdolno?? beta-1,3/1,6-glukanu do bezpo?redniego uaktywniania bardzo wa?nych komórek uk?adu odporno?ciowego cz?owieka - makrofagów, zwanych te? komórkami uk?adu fagocytarnego. Sprawnie dzia?aj?cy uk?ad immunologiczny jest w stanie usun?? prawie wszystkie zagro?enia dla zdrowia pochodz?ce zarówno ze ?rodowiska zewn?trznego, jak i z samego organizmu. Nie wszystkie osoby poddane niekorzystnym czynnikom zewn?trznym, nawet tak ekstremalnym, jak du?a dawka promieniowania rentgenowskiego, zachoruj? na nowotwór. Równie? nie wszystkie osoby posiadaj?ce gen obarczony odpowiedzialno?ci? za wyst?pienie nowotworu choruj? na ten rodzaj raka. Kluczem do rozwik?ania tej zagadki jest najprawdopodobniej fenomen silnego uk?adu immunologicznego, który potrafi skutecznie broni? organizmu przed wszelkimi zagro?eniami. Problemy zdrowotne zaczynaj? si? dopiero wtedy, gdy os?abiony lub uszkodzony zostanie uk?ad immunologiczny. Organizm staje si? wtedy mniej odporny na choroby infekcyjne, nowotworowe i procesy przedwczesnego starzenia si?. A zdarza si? równie?, ?e w niektórych chorobach, bywa ca?kiem bezbronny.

Stymulacja uk?adu odporno?ciowego przez Beta Glukan 1,3 1,6:

 • Aktywacja makrofagów
 • Beta glukan 1,3 1,6 stymuluje przede wszystkim podstawowe komórki uk?adu immunologicznego zwane makrofagami.
  Komórki te tworz? tzw. pierwsz? lini? obronn? organizmu, która poch?ania i niszczy: wrogie mikroorganizmy, komórki rozpoznane jako obce oraz komórki rakowe, które s? zwyrodnia?ymi komórkami w?asnymi. Makrofagi u wszystkich istot ?ywych posiadaj? specyficzny receptor (CR3) beta-1,3/1,6-glukanu. Podobnie jak kluczyk w stacyjce uruchamia samochód, beta-1,3/1,6-glukan przywiera do receptora powoduj?c uaktywnienie makrofaga. Pewien s?ynny immunolog porówna? uaktywnione makrofagi do arsena?u obrony immunologicznej, inny za? porówna? ich funkcje do elektrowni. Poniewa? makrofagi s? podstawowymi komórkami wrodzonego uk?adu immunologicznego wszystkich organizmów, beta-1,3/1,6-glukan przekracza granice gatunków wzmacniaj?c odporno?? zarówno u ludzi, jak i u zwierz?t. Skutkiem pe?nej mobilizacji uk?adu immunologicznego, któr? powoduje beta-1,3/1,6-glukan, jest silniejsza naturalna zdolno?? organizmu do obrony.

  Mechanizm aktywacji makrofagów przez beta-1,3/1,6-glukan rozpoczyna si? od po??czenia beta-1,3/1,6-glukanu z receptorami na makrofagach. Mo?na porówna? obrazowo beta-1,3/1,6-glukan do wysokoenergetycznej od?ywki dla makrofagów - komórki te przy??czaj? beta-1,3/1,6-glukan i "po?eraj?" go. Beta-1,3/1,6-glukan dodaje im si? do dzia?ania i uruchamia "reakcj? ?a?cuchow?" w systemie immunologicznym - podnosi jego aktywno?? i stawia w stan gotowo?ci.

  Podwy?szona gotowo?? systemu odporno?ciowego manifestuje si?: - zwi?kszon? produkcj? bia?ych cia?ek krwi w szpiku kostnym, - zwi?kszon? mobilizacj? komórek odporno?ciowych w miejscach wyst?powania patogenów, - zwi?kszeniem zdolno?ci do rozpoznania, otoczenia i fagocytozy (wch?oni?cia i zniszczenia) patogenów, - zwi?kszon? komunikacj? pomi?dzy komórkami uk?adu immunologicznego - nast?puje "efektywne przedstawianie" obcych przeciwcia? limfocytom B i T - poprawieniem odporno?ci nabytej - w procesie tym limfocyty B i T "ucz?" si? rozpoznawa? i zwalcza? okre?lone przeciwcia?a.

  Pobudzenie uk?adu odporno?ciowego poprzez aktywacj? makrofagów jest niezwykle istotne w przypadku chorób infekcyjnych, nowotworowych, po na?wietlaniach czy po zako?czeniu terapii lekami immunosupresyjnymi (st?umienia reakcji immunologicznych na przyk?ad przy transplantacjach organów), przy d?ugotrwa?ym u?ywaniu antybiotyków i w innych przypadkach, które obci??aj? nasz system immunologiczny: Niekorzystne, os?abiaj?ce organizm czynniki to mi?dzy innymi niew?a?ciwa dieta, d?ugotrwa?a praca przy komputerze, chemioterapia, stres, promienie Roentgena, terapia antybiotykowa, nadmierny wysi?ek fizyczny, promieniowanie UV, cz?ste podró?e lotnicze, przewlek?e schorzenia oraz choroby infekcyjne (przezi?bienie, grypa).

 • Zjawisko adiuwacji
 • Beta glukan 1,3 1,6 jest naturalnym adiuwantem. Oznacza to, ?e wzmacnia dzia?anie innych preparatów stosowanych w leczeniu podstawowej choroby lub za?ywanych dla wzmocnienia organizmu. Beta-1,3/1,6-glukan przyspiesza procesy regeneracji tkanek oraz wzmacnia dzia?anie innych substancji - antybiotyków, preparatów przeciwgrzybiczych i przeciwpaso?ytniczych, jak równie? preparatów witaminowych i wzbogacaj?cych diet?. Beta-glukan dzia?a szybko i ju? po 72 godzinach od rozpocz?cia kuracji nast?puje pe?na mobilizacja uk?adu odporno?ciowego cz?owieka. W USA beta-glukan otrzyma? status GRAS. Oznacza to, ?e beta-glukan jest bezpieczny w stosowaniu. Beta-glukan powinien by? przyjmowany w celach profilaktycznych przez wszystkie osoby, których zdrowie jest zagro?one ze wzgl?du na wiek, nisk? odporno?? organizmu, stresuj?cy tryb ?ycia lub charakter pracy.

 • - Likwidacja wolnych rodników
 • Beta glukan 1,3 1,6 jest skutecznym antyutleniaczem. Neutralizuje wolne rodniki, które dzia?aj?c na DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) s? jedn? z przyczyn powstawania nowotworów.

 • Wspomaganie leczenia konwencjonalnego
 • Beta glukan 1,3 1,6 aktywizuj?c uk?ad immunologiczny idealnie wspó?gra z leczeniem konwencjonalnym. Tradycyjne metody leczenia nowotworów - chemio- i radioterapia - powoduj? spadek ilo?ci bia?ych cia?ek krwi. Zjawisko to powoduje spadek odporno?ci, co skutkuje zwi?kszeniem podatno?ci na wszelkie infekcje. Zmobilizowane makrofagi stymuluj?c proces powstawania bia?ych cia?ek zapobiegaj? powik?aniom zdrowotnym wynikaj?cym ze spadku odporno?ci po radio- i chemioterapii.

 • Homeostaza uk?adu odporno?ciowego
 • Beta glukan 1,3 1,6 dzia?a równie? profilaktycznie, zapobiegaj?c schorzeniom wynikaj?cym z zaburzenia funkcji uk?adu odporno?ciowego. Bia?e cia?ka krwi, których produkcj? pobudzaj? makrofagi, s? produkowane przez organizm przez ca?y czas i przez ca?y czas równie? obumieraj?. Warto stymulowa? ich efektywn? wymian?, aby ustrzec si? spadku odporno?ci z powodu niedostatecznej ilo?ci bia?ych cia?ek krwi. Z tego powodu wskazane jest regularne przyjmowanie preparatu Beta Glukan 1,3 1,6 w celach profilaktycznych.

BADANIA NAUKOWE

Prace badawcze nad zwi?zkami chemicznymi o nazwie beta glukan s? prowadzone od lat czterdziestych XX wieku. W trakcie bada? uzyskiwano zawieraj?ce ró?ne rodzaje beta glukanu preparaty (Zymosan, Hydroglukan, Glukan). Preparaty te wykazywa?y dzia?anie pobudzaj?ce uk?ad immunologiczny. Po poznaniu mechanizmu funkcjonowania makrofagów odkryto, ?e tylko beta glukan o wi?zaniu 1,3 /1,6 (beta-1,3/1,6-glukan) wykazuje dzia?anie aktywuj?ce. Dowiedziono równie?, ?e bardzo du?e znaczenie ma czysto?? stosowanego preparatu - tylko beta 1,3/1,6 glukan odpowiednio oczyszczony i pozbawiony substancji dodatkowych, które "maskuj?" jego dzia?anie, w najwy?szym stopniu pobudza makrofagi.
Wysok? warto?? beta-1,3/1,6-glukanu jako immunostymulantu przydatnego we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych potwierdzi?y niezale?ne badania przeprowadzone w wielu licz?cych si? o?rodkach na ?wiecie. Po opracowaniu metody pozyskiwania beta-1,3/1,6-glukanu z dro?d?y, wykonano z jego udzia?em oko?o 100 bada? naukowych. Tak, jak wcze?niej przypuszczano, posiada on równie? wybitn? zdolno?? ochrony organizmu przed wszystkimi rodzajami promieniowania, czy to zwi?zanego z radioterapi? nowotworów, promieniami Roentgena, ekranami komputerów, czy te? z podró?ami lotniczymi b?d? opadem radioaktywnym. Beta-1,3/1,6-glukan pobudza uk?ad odporno?ciowy, który sam leczy i regeneruje uszkodzone tkanki.

Badania naukowe beta-1,3/1,6-glukanu pozyskiwanego ze ?cian komórkowych Saccharomyces Cerevisiae przeprowadzi?y znane o?rodki badawcze w USA: - Baylor College of Medicine - Instytut Radiobiologii Armii USA - Stanford University - Southwest Research Institute - M.D. Anderson Cancer Center - Case Western Reserve University . Beta-1,3/1,6-glukan jest brany pod uwag? jako potencjalny ?rodek zapobiegawczy w przypadku najpowa?niejszych chorób, które zagra?aj? obecnie ludzko?ci. Oprócz nowotworów zagro?enie takie stanowi m.in. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) oraz zaka?enie w?glikiem. Beta-1,3/1,6-glukan zosta? zbadany pod k?tem jego w?a?ciwo?ci aktywuj?cych system immunologiczny i wykazano jego skuteczno?? ochrony przed gram-dodatnimi i gram-ujemnymi bakteriami oraz wirusami, grzybami i paso?ytami w wielu badaniach na zwierz?tach. Postanowiono podj?? próby wykorzystania unikalnych w?a?ciwo?ci beta-1,3/1,6-glukanu w zapobieganiu i leczeniu powa?nych chorób infekcyjnych u ludzi. W?ród przeprowadzanych obecnie bada? ró?nych substancji pod k?tem ich przydatno?ci w walce z zaka?eniem SARS jest tak?e beta-1,3/1,6-glukan. Wyniki bada? s? bardzo obiecuj?ce.

Inne badania równie? potwierdzaj? niezaprzeczaln? warto?? beta glukanu jako ?rodka wspomagaj?cego leczenie wielu chorób i zapobiegaj?cego ich wyst?pieniu:

Tzianabos A.O., Cisneros R.L.; "Prophylaxis with the immunomodulator PGG glucan enhances antibiotic efficacy in rats infected with antibiotic-resistant bacteria", Ann NY Acad. Sci. 797: 285-287; Oct 1996. Badanie wykaza?o, ?e beta-glukan podnosi skuteczno?? dzia?ania antybiotyków na oporne szczepy bakterii.

Compton R., Williams D., Browder W.; "The beneficial effect of enhanced macrophage function on the healing of bowel anastomoses", Am. Surg., 62:1,14; Jan.1996 Wyniki bada? potwierdzi?y stymuluj?ce dzia?anie beta-glukanu na aktywno?? makrofagów.

Carrow D.J., Beta-1,3-glucan as a Primary Immune Activator, Townsend Letter; June 1996 Autor publikacji stwierdzi?, ?e beta-glukan jest najlepszym suplementem spowalniaj?cym procesy starzenia si?.

Hunter K., Washburn R.; "Efficacy of topical antimicrobial acid and immunostimulatory -Glucan in Animal Models of Cutaneous Infection", Nevada Medical School - Applied Res. Grant, Aug. 1998. Autorzy potwierdzili, ?e beta-glukan stymuluje makrofagi w ich walce z drobnoustrojami.

Williams D.L., Browder I. and DiLuzio N.R., "Soluble phosphorylated glucan: methods and compositions for wound healing", U.S. Patent 4975421, Issued Dec. 4, 1990. Autorzy potwierdzili, ?e beta-glukan stymuluje i aktywizuje komórki makrofagów. Wed?ug autorów osoby z ryzykiem mia?d?ycy t?tnic powinny bezwzgl?dnie wzbogaci? sw? diet? o beta-glukan.

Jamas S., Easson D., Ostroff G.: "Underivatilized aqueous soluble beta (1,3) glucan, composition and method of making same". U.S. Patent Application 20020032170, March 14, 2002. Beta-glukan wzmacnia odporno?? organizmu na dzia?anie bakterii, wirusów, grzybów i paso?ytów.

Brown G.D., Gordon S.; "Immune recognition. A new receptor for beta-glucans". Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, Nature 6; 413(6851):36 - 7. Sep.2001 Autorzy potwierdzili, ?e beta-glukan dzia?a wzmacniaj?co na uk?ad odporno?ciowy.

Czop, Joyce K.; "The Role of Beta-Glucan Receptors on Blood and Tissue Leukocytes in Phagocytosis and Metabolic Activation". Pathology and Immunopathology Research; 5:286-296. Harvard Medical School,1986. Wyniki bada? na zwierz?tach wskazuj? na w?a?ciwo?ci wzmacniania systemu immunologicznego przez beta-glukan - po jego zastosowaniu ro?nie zdolno?? organizmu do szybkiej i skutecznej obrony przed bakteriami, wirusami, grzybami i pierwotniakami.


Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Olejek sanda?owy

Olejek rozmarynowy
Witamina C lewoskr?tna
Witamina C lewoskr?tna
La pacho (Pau D'arco, Tahuari)
La pacho (Pau D'arco, Tahuari)

Olejek eukaliptusowy
Olej arganowy - z?oto z Maroka
Olej arganowy - z?oto z Maroka
Polecamy więcej
BETA GLUKAN FARM 1,3/1,6D - podwójna ilo?? beta-glukanu
BETA GLUKAN FARM 1,3/1,6D - podwójna ilo?? beta-glukanu

Olej konopny 50ml z CBD
Olej konopny 50ml z CBD

Srebro koloidalne spray do nosa
Srebro koloidalne spray do nosa

Para Herbs na robaki
Para Herbs na robaki

Pierzga pszczela Bee pearl extrakt w kapsu?kach
Pierzga pszczela Bee pearl extrakt w kapsu?kach

Ashwagandha w kapsu?kach
Ashwagandha w kapsu?kach

FungoFarm- organizm bez grzybów – Invent Farm
FungoFarm- organizm bez grzybów – Invent Farm

Askorbinian sodu
Askorbinian sodu

CANCPREV wspiera profilaktyk? zdrowotn?
CANCPREV wspiera profilaktyk? zdrowotn?

Informacje
Infolinia*
123-801-000
*op?ata wg stawek operatora
jak za zwyk?e po??czenie
(pon.-pi?t. w godz. 10 - 18)

TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości dokonania zmian ustawień cookies w przeglądarce. Zobacz tu: Polityka plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
[ Zamknij x ]